Wednesday, 19 September 2007

Kim Basinger


Born 8th December 1953


Back in 1992 American actress Kim Basinger made a commercial for Golden Lady Pantyhose. It remains one of the sexiest adverts ever made so it is fitting that we include it here on CPD. Please enjoy Kim Basinger, looking just about as sexy as you will ever see.


4 comments:

Anonymous said...

Amen brother.

Thank You for this site.

Sexy women in silky soft pantyhose!!!

Kim Basinger is incredible!!!

Anonymous said...

Wow neat! This is a really great site! I am wondering if anyone else has come across something
like this in the past? Keep up the great work!

Anonymous said...

Lek wp³ynie [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka poch³aniania posady tluszczowych za poœrednictwem cz³owieczy istota ¿ywa. Owo do g³êbi nowy lek w celu kobiety, jakie chc¹ odchudziæ siê tudzie¿ pokonaæ na lepszy ruch posi³ków. Œrodek ów zezwala wzmóc skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród zastosowaniem [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] wy³¹cznie diety i æwiczeñ fizycznych. Medykament ów pobierzesz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do zmiennej online taniej apteki internetowej po koncentraty zaœ po informacje o medykamentach. Wydalin skutkiem tego alli Wysy³amy tego¿ majêtnoœci¹ zap³atê leków natomiast w³aœciwie dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa jest jak¹œ spoœród siedmiu w najwy¿szym stopniu osobniczych i renomowanych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie owoców farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ obecnie trójka rodzaje prepratów. Polska apteka o której piszemy dzia³a w podejœcie solidny oraz wydziela [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] wyci¹gi w ci¹gu zaledwie jakiegoœ dnia odk¹d momentu utworzenia twojego zainteresowania. W³aœnie spoœród tamtego siêga spektakularne [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] diagnozy pacjentów. Na chudy brzuszekJest mrowie aneksów diety na schudniêcie. Do wa¿nych przynale¿¹ te zawieraj¹ce w magazynie l-karnitynê, niemniej jednak rzeczwiœcie wypróbowanym a i pokazanym dzia³aniem przypadkiem pochwaliæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê chocia¿ natomiast praktyka fizyczne w potê¿nym szczeblu decyduj¹ o nieskazitelnym spêdzeniu [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] wa¿noœci.Na menopauzêMenopauza jest niekiedy, jak krwawienie ustaje, oraz jajniki ca³kowicie ustaj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê aktywne s¹ takie amalgamaty kiedy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy acz nie znaczy dla buzi pieknej katastrofy oraz wypada spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

As a French fashion house founded in 1854, LV has improved greatly and acquired countless lovers across the world. Recent years, there established many online Louis Vuitton Sale, aiming at making people¡¯s shopping more convenient. You don¡¯t need to go out of your house and wander about to find the LV Bags you like. Additionally, special discounts of the goods such as Louis Vuitton Purses are offered everyday. Hurry up!
................................................................................
[url=http://www.llouisvuittonoutlet.com]Louis Vuitton Online Outlet[/url] [url=http://www.llouisvuittonoutlet.com]Louis Vuitton Outlet Store[/url]